header.png

Prehranski kompeticijski odnosi z drugimi vrstami

Na kvaliteto prostora z vidika dostopnosti hrane za risa pomembno vplivajo posredni (volk, lisica, divja mačka) in neposredni ( mrhovinarji - medved, lisica, krokar) kompetitorji. Poznavanje in razumevanje kompeticijskih odnosov med risom in drugimi plenilci oziroma mrhovinarji je za slovensko oziroma dinarsko populacijo ena izmed prioritetnih nalog potrebnih za ustrezno varstvo risa. V tem pogledu se dinarski prostor od večine drugih območij razširjenosti risa v Evropi razlikuje po prisotnosti ostalih dveh velikih zveri, volka in medveda. V risovem habitatu so prisotni mrhovinarji predvsem medved, lisica pa tudi krokar, ki lahko pomembno zmanjšujejo njegov izkoristek plena, s čimer ga silijo k pogostejšemu plenjenju. To posledično zmanjšuje prehransko kvaliteto okolja ter povečuje domače okoliše risov, pa tudi povečuje konfliktnost risa z lovskim gospodarjenjem. Namen dejavnosti je s prehranskega in kompeticijskega vidika oceniti kvaliteto habitata za risa ter oceniti odnose med njim, njegovim plenom in njegovimi kompetitorji. Izsledki so ključni za kvalitetno upravljanje s populacijo risa (katere ključni del je upravljanje s plenskimi vrstami -srnjadjo, jelenjadjo) in bodo bistveno prispevali k izdelavi Predloga skupne strategije upravljanja z dinarsko populacijo risa.

Opis dejavnosti: Kompeticijske odnose za hrano bomo proučevali s spremljanjem poteka konzumacije risovega plena, ki ga bomo našli ob radiotelemetričnem spremljanju risov ter monitoringom. Posredno prehransko kompeticijo bomo ocenili s primerjavo med prehranskim spektrom risa in volka na območju upravičenih regij severnih dinaridov v Sloveniji in na Hrvaškem. Potek konzumacije in kompeticije za risov plen bomo spremljali s pomočjo avtomatskih snemanj s kamero.

Učinki: Naravovarstvena študija v pisni obliki - Prehranska kompeticija dinarske populacije risa z drugimi mesojedi in mrhovinarji. Znanstvena študija bo bistven del Predloga skupne strategije upravljanja z dinarsko populacijo risa. Študija bo natisnjena v 30 izvodih v vsaki državi in distribuirana projektnim partnerjem, upravljavcem in ključnim interesnim skupinam. Ker so avtorji iz obeh držav, bodo zagotovili dvojezičnost študije.

Sodelujoči partnerji in njihova vloga: Dejavnost izvaja Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije. Biotehniška fakulteta zagotovi tudi tisk študije.

Vzpostavljeno iz »http://risi.si/Prehranski_kompeticijski_odnosi_z_drugimi_vrstami«

Stran je bila naložena 4.125-krat. Čas zadnje spremembe: 09:28, 10 februar 2007.