header.png

Prehrana in plen risa

Analiza prehrane risa

Stanje in uspešnost populacije risa sta v prvi vrsti odvisna od kvalitete prostora. V okviru obstoječega monitoringa populacije risa v Sloveniji (na Hrvaškem v času priprave projekta monitoring sploh ni obstajal) se zbira le podatke o znakih prisotnosti, drugih komponent stanja populacije pa ne poznamo in ne spremljamo, so pa nujno potrebne za kvaliteten, celovit monitoring. Modeli populacijske dinamike risa kažejo, da je dostopnost hrane eden najpomembnejših dejavnikov, ki določajo kvaliteto habitata za populacijo risa ter s tem možnosti njenega dolgoročnega preživetja - viabilnost. Poznavanje prehranskih značilnosti risa omogoča oceno kvalitete prostora za populacijo risa, ter omogoča ustrezno varstvo in upravljanje s populacijami plena. Te se odražajo v vrstni zastopanosti risovega plena, intenziteti plenjenja in stopnji izkoriščenosti hrane. Opis dejavnosti: Analiza prehrane risa je druga pomembna komponenta ocene kvalitete habitata, ki jo bomo izpeljali s tremi tipi dejavnosti:

Iskanje VHF signala risa opremljenega z radiotelemtrično ovratnico.
foto: Hubert Potočnik
  • Prehrano risa bomo ugotavljali s pomočjo odlova živih živali in GPS-VHF radiotelemetričnega spremljanja manjšega števila osebkov skozi posamezna letna obdobja.
  • Analizirali bomo vsebino iztrebkov risov zbranih pri terenskem delu ter v okviru obstoječega monitoringa.
  • V okviru vzpostavljene mreže institucij vključenih v monitoring zbrali in analizirali vrstno in demografsko strukturo naravnega plena.

Sodelujoči partnerji in njihova vloga: Dejavnost izvaja Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije.

Proučevanje vrst, ki jih risi plenijo

Gostota in dostopnost parkljaste divjadi sta glavna faktorja, ki vplivata na gostoto populacije risov in njeno viabilnost. Risovo plenjenje divjadi lahko privede do konflikta s človekom, kar je bil eden glavnih razlogov za izginjanje risa v številnih delih Evrope. V preteklosti je bilo razširjeno mnenje, da risi ne lovijo selektivno in zaradi tega ne izvajajo naravnega izbora med plenskimi vrstami. Vendar njegova vloga kot selektivnega faktorja še ni potrjena. Upravljanje preko lovske dejavnosti lahko pomembno vpliva na populacije parkljaste divjadi in posledično tudi na populacijo risa. Upravljanje z divjadjo v Slovenijo in na Hrvaškem vključuje zimsko hranjenje, kar naj bi pomembno vplivalo na stopnjo preživetja med parkljarji. Vendar po drugi strani ima lahko takšno krmljenje nekatere neželene posledice ob prisotnosti plenilcev. Čeprav so poročali o selekcijskem plenjenju mlajših in šibkejših živali, natančna vloga plenilcev še ni povsem razjasnjena.

Cilj raziskav je proučiti kako trenutno upravljanje vpliva na populacije parkljaste divjadi (srnjad, jelenjad) na območju izvajanja projekta.

Pri hranjenju s plenom ris običajeno poje najprej mišice stegna, redkeje mišice na plečih. Trebušne votline ne odpira saj se z drobovino hrani le izjemoma, pa še od te zaužije le jetra in srce.
Foto: Miha Krofel

V okviru teh raziskav bomo skartirali razporeditev krmišč znotraj območja raziskav (GIS). Analiza količine in razporeditve dodatne krme za srnjad in jelenjad v času in prostoru. Spremljanje gibanja in sezonskih migracij srnjadi in jelenjadi. Parkljasto divjad bomo opremili radijskimi (VHF) oddajniki, kar bo omogočilo lovskim čuvajem, da bodo sledili njihovem gibanju. Za spremljanje preko radiotelemetrije bodo lovske čuvaje izšolali izkušeni raziskovalci Veterinarske fakultete. Določevanje starosti, fizičnega stanja in prehranjenosti srnjadi in jelenjadi, ki je bila ujeta za opremljanje z oddajniki, ustreljena, uplenjena s strani plenilcev ali umrla iz drugih vzrokov. Ujete živali bodo veterinarji anestezirali in določili njihov zdravstveni status. Vzorce tkiva bomo vzeli od uspavanih in mrtvih živali.


Sodelujoči partnerji in njihova vloga: Raziskavo bo vodila Veterinarska fakulteta Univerze v Zagrebu. Velik del dela na terenu bodo opravili sodelavci organizacije Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Delnice. Sodeloval bo tudi Narodni park Risnjak.

Vzpostavljeno iz »http://risi.si/Prehrana_in_plen_risa«

Stran je bila naložena 7.686-krat. Čas zadnje spremembe: 08:54, 10 februar 2007.