header.png

Populacijska dinamika

Izdelava modela populacijske dinamike in analiza preživetvenih sposobnosti dinarske populacije risa v Sloveniji in na Hrvaškem


Za uspešno varovanje majhne, ogrožene populacije risa je pomembno poznati njeno ranljivost in preživetvene sposobnosti populacije. Ti parametri so za dinarsko populacijo risa slabo poznani. S podpisi ospoštovanju Bernske konvencije in Konvencije ZN o biotski pestrosti sta se Slovenija in Hrvaška zavezali k vzpostavljanju in vzdrževanju viabilnih populacij in njihovega naravnega okolja. Namen dejavnosti je z izdelavo matematičnega modela populacijske dinamike ter metod za ugotavljanje preživetvenih sposobnosti populacij oceniti ranljivost populacije risa ter potrebno velikost populacije, pri kateri bodo tveganja za njeno izumrtje na sprejemljivi ravni (minimalne viabilne populacije). Spoznanja nam bodo dala smernice, ki jih bo moralo upravljanje in varstvo dinarske populacije risa slediti, da bomo zagotovili njeno dolgoročno preživetje. Kot taka bodo bistven del Predloga skupne strategije upravljanja z dinarsko populacijo risa.

Za Slovenijo in Hrvaško bomo izdelali matematični model populacijske dinamike dinarske populacije risa. Z njegovo pomočjo bomo predstavili pomen posameznih demografskih parametrov ter njihov vpliv na populacijsko dinamiko, ranljivost in preživetvene sposobnosti dinarske populacije. Pri oblikovanju modelov bomo prisiljeni uporabiti objavljene podatke o biologiji risa iz drugih evropskih populacij, hkrati pa bomo z radiotelemetričnem spremljanjem osebkov pridobili in v model vključili čim več originalnih demografskih parametrov.


Sodelujoči partnerji in njihova vloga: Dejavnost v celoti izvaja Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Vzpostavljeno iz »http://risi.si/Populacijska_dinamika«

Stran je bila naložena 4.328-krat. Čas zadnje spremembe: 05:24, 29 januar 2007.